תנאי שימוש

 

 

1. אתר אינטרנט זה הנו בבעלות א.ד.א. ייצור תכשיטים בע"מ - ח.פ. 511579195 (להלן: "א.ד.א.” או “החברה"). חנות ומשרדי החברה מצויים ברחוב דוד המלך 19, ירושלים, ת.ד. 7084, מיקוד 9107002, טלפון: 02-6242190. החנות פועלת תחת שם המותג "דני אליאב" או "דני אליאב תכשיטים".

 

2. השימוש באתר זה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים, התניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם על-ידיכם. השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדכם לכל התנאים, ההודעות והתניות המופיעים בתנאי שימוש אלה, ותנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם העומד בתוקף בעת שהנכם עושים שימוש באתר זה. כל שימוש באתר זה מותנה וכפוף להסכמתכם לכל התנאים, התניות וההודעות המופיעות בתנאי השימוש, וזאת מתוך כוונה לראותם כמחייבים לכל דבר ועניין.

 

3. האתר מיועד למטרות פרסום המוצרים והתרשמות של הגולשים באתר, ומיועד לשימושם האישי בלבד ולא לצרכים מסחריים. הגולשים מוזמנים להתרשם מן המוצרים בפועל ובאופן בלתי אמצעי בחנות ברחוב דוד המלך 19, ירושלים. התצלומים המופיעים באתר מיועדים להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתצלום לבין מראה המוצר בפועל. כאמור, הגולשים מוזמנים להתרשם מן המוצרים בפועל, ובכל מקרה לא תחול על א.ד.א. אחריות כלשהי בגין הבדלים מעין אלה.

 

4. מובהר בזאת כי לא ניתן לבצע רכישות דרך האתר אלא אך ורק לצפות בפריטים נבחרים. פריט שיסומן באתר ויימכר בחנות החברה, יחולו לגביו תנאי ההחזר המופיעים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יהיה ניתן להחזיר מוצר שעוצב בהזמנה אישית, או שנעשתה בו התאמה לבקשת הלקוח.

 

5. לקבלת הצעת מחיר עבור המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לא.ד.א. בטלפון 02-6242190 או באמצעות טופס ההתקשרות באתר.

 

6. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, סימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) וסימני השירות המופיעים בו, עיצובי התכשיטים (ובכללם עיצובי תכשיטים שנעשו בהזמנה אישית) וכל זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הינם בבעלותה הבלעדית של א.ד.א. והם מוגנים על-פי דין.

 

7. חל איסור על המשתמשים באתר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, הפריטים או הקשרים שמקורם באתר אינטרנט זה. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הקניין הרוחני האמור לעיל, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

 

8. המידע המופיע באתר הינו למטרות התרשמות כללית בלבד. א.ד.א. שומרת על כל זכויותיה לשנות את המידע על פי הצורך, אך איננה יכולה להתחייב כי המידע המופיע באתר יהיה מעודכן בכל עת ואיננה מחויבת לעדכן את המידע המופיע באתר. בין השאר, אין א.ד.א. יכולה להתחייב כי כל מוצר המופיע באתר ימצא בפועל במלאי.

 

9. א.ד.א. עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע האישי המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. מטרתו היחידה של איסוף המידע היא זיהוי לקוח בעת ביצוע רכישה או במהלך ביקור באתר. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת דוא"ל שלך. במסירתך פרטים אלו הרי שהם נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך.

החברה לא תמסור פרטים אלו לכל גורם אחר אלא אם הדבר יידרש על פי החוק.

 

10. בשום מקרה לא תחול על א.ד.א. או על מי ממנהליה או בעלי מניותיה אחריות או חבות כלשהי -- מכל מין או סוג -- הקשורה, במישרין או בעקיפין, לשימוש באתר זה או למידע המופיע בו, לרבות אך לא רק, נזקים מיוחדים או תוצאתיים הנובעים מהשימוש באתר, אי-יכולת להשתמש באתר או הסתמכות על מידע המופיע באתר. כמו כן, החברה איננה נושאת באחריות כלשהי בקשר לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שקישורים אליהם מופיעים באתר זה.

 

11. בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם לחוק ו/או להסכם זה, לא יחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא ימנע ממנה להשתמש בזכויותיה בעתיד. אם תנאי או הוראה כלשהי בתנאי השימוש אינם ניתנים לאכיפה או אינם חוקיים מסיבה כלשהי, לא יפגע הדבר באופן כלשהו בתוקפם של יתרת התנאים.

 

12. הדין החל על הסכם זה ו/או לכל סכסוך בקשר אליו ו/או העשוי לנבוע ממנו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים של מחוז ירושלים מוקנה בזאת סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך הקשור במישרין או בעקיפין לתנאי הסכם זה או לשימוש באתר או הנובע מהם.